Wat doet de brandweer

Naast het blussen van branden heeft de brandweer nog veel meer taken.  Het blussen van branden is zelfs een van de taken die het minste voorkomt binnen de meeste brandweerkorpsen.  In theorie heeft de brandweer verschillende taken door de overheid opgelegd, toch zijn er tegenwoordig heel wat extra dingen waar de brandweer ook de bevolking mee ten dienste is.Hieronder geven we een overzicht van de 8 gratis taken van de brandweer :


25 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten:

1. de interventies betreffende de bestrijding van brand en ontploffing;

2. de technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden;

3. bestrijding van de rampspoedige gebeurtenissen en de catastrofen;

4. de coördinatie van de hulpverleningsoperaties;

5. de internationale opdrachten van civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de bestrijding tegen vervuiling;

6. de drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft;

7. de waarschuwing aan de bevolking;

8. de interventie naar aanleiding van een loos alarm.


Er wordt ten bate van de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost een retributie geheven op sommige prestaties aan derden geleverd door de zone in beschermde of andere gemeenten.

Volgende hulpverleningen, interventies en prestaties vallen onder de toepassing van het retributiereglement: reglement

- falend technisch alarm: het alarmeren van de hulpdiensten ten gevolge van een slecht functionerend detectie- of alarmeringssysteem;

- uitzetten van alarmen;

- verwijderen van een belemmering op de openbare wegen en plaatsen waarvan de oorzaak niet te wijten is aan natuurelementen zoals overstroming, storm of dergelijke;

- pompwerken indien de oorzaak niet te wijten is aan overstroming of een lek voor de waterteller;

- neutraliseren van een laag koolwaterstofverbindingen, zuren en dergelijke op de openbare weg;

- verdelging van een wespennest;

- operationele brandwacht;

- bijstand bij evacuatieoefeningen (vanaf de tweede aanvraag voor dezelfde locatie);

- in geval van andere prestaties dan diegene die zijn opgesomd in artikel 2 van het KB van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn.
Korte uitleg bij bepaalde interventie :

1. Redding van en de bijstand aan personen in bedreigende omstandigheden en de bescherming van hun goederen

- Persoon bekneld in een machine, in een voertuig, onder trein, tram of metro, onder brokstukken,...

- Persoon opgesloten in lift, elektrocutie persoon, CO-vergiftiging, persoon te water

- Redding op hoogte, persoon die dreigt van een hoogte te vallen of te springen

- Dier in nood, gevaarlijk dier, wespennest

- Storm, valgevaar voorwerp op openbare plaats

- Overstromingen

2. Dringende geneeskundige hulpverlening

- De regelgeving hierover is de bevoegdheid van het de federale overheidsdienst Volksgezondheid.

In de zone zijn er erkende ziekenwagens in de posten Haacht, Leuven, Overijse, Tienen en Landen

3. Bestrijding van brand en ontploffing en hun gevolgen

- Melding branddetectie, brandgeur, controle van goede blussing/rookontwikkeling

- Brand in een gebouw van elk type, industrie, explosie, hoogspanningsinstallatie

- Brand in een tunnel, ondergrondse parking, metro- of treinstation

- Brand van alle types voertuigen

- Brand van containers, vuilnisbakken, schoorsteenbrand

- Brand van bossen, heide, berm, gras, talud

4. Bestrijding van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen met inbegrip van radioactieve stoffen en ioniserende straling

- Geurhinder, verkenning in het kader van een milieuvervuiling of -hinder, bestrijding

- Explosiegevaar

- Ongeval gevaarlijke chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen

- Aardgas- of LPG-lek of -geur

- Vervuiling door koolwaterstoffen op de openbare weg zodat de vrije doorgang verhinderd wordt

5. Logistieke ondersteuning

- Bijstand aan dringend geneeskundig vervoer

- Beleids- en operationele coördinatie in geval van grootschalige operaties of bij afkondiging van een rampenfase

Bij grootschalige incidenten kan de brandweer ondersteuning of versterking inroepen van de Civiele Bescherming. Deze hebben daarenboven

nog eigen specifieke opdrachten zoals:

- Beheer van nationale voorraad jodiumtabletten, zandzakken, blusschuim,...

- Biologische incidenten: in het kader van de noodplanning, ontsmetting

- Opdrachten in het buitenland bij overstromingen, aardbevingen, ...

- Technische ondersteuning op vraag van de politie of gerechtelijke autoriteiten

- Diverse opdrachten inzake logistieke steun

De volledige lijst van de opdrachten en taken en de taakverdeling tussen de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming is opgenomen in het koninklijk besluit van 10 juni 2014.

Naast het uitvoeren van interventies is de preventie een groot en belangrijk takenpakket.

Door sensibiliseringscampagnes voor bepaalde doelgroepen en particulieren wordt de aandacht gevestigd op het belang van de brandveiligheid en verhoogt de zelfredzaamheid van de burger.

Bij evenementen wordt, in functie van de risicoanalyse, voorafgaand advies gegeven.

De hulpverleningszones dienen ook toe te zien op de toepassing van de brandpreventievoorschriften die voor heel wat gebouwtypes en instellingen worden opgelegd door lokale, regionale of federale reglementering inzake de preventie van brand en ontploffing.